Diagnoza gotowości szkolnej skierowana jest do dzieci, które w danym roku szkolnym planują rozpocząć edukację w szkole podstawowej (5-6r.ż. lub starsze w przypadku dzieci wcześniej odroczonych).

Badanie trwa około 90 minut.

Przebieg badania:

Diagnoza gotowości szkolnej obejmuje zbadanie poziomu funkcjonowania dziecka w 4 obszarach:

  • Motorycznym,
  • Poznawczym,
  • Emocjonalnym,
  • Społecznym.

Zadania dostosowane są do oczekiwań edukacyjnych dzieci w wieku 6 lat (dzieci neurotypowe). Diagnoza została przygotowana na podstawie obowiązującej Podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form przygotowania przedszkolnego (z dn. 24.02.2017r.).

Łączy ona kryteria obserwacyjne (ocena umiejętności poprzez obserwację dziecka przy wykonywaniu zadań, ćwiczeń) oraz wykonanie przygotowanych zadań.

Podczas diagnozy dziecko wykonuje ćwiczenia, zadania, które powinno wykonywać na danym etapie rozwojowym. Dodatkowo diagnosta podczas wykonywania określonych czynności, prowadzi obserwację dziecka, co umożliwia ocenienie poziomu funkcjonowania niektórych elementów motoryki małej, sfery emocjonalno-społecznej.

Po badaniu Rodzic otrzymuje informację zwrotną dotyczącą opinii na temat gotowości szkolnej, wykaz zasobów dziecka w badanych sferach oraz szczegółowe zestawienie zaobserwowanych trudności, czyli obszarów, na które należy zwrócić większą uwagę wraz ze wskazaniami do dalszego działania.

Możliwe jest również otrzymanie opinii psychologicznej o funkcjonowaniu psychoedukacyjnym dziecka.

Cennik

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym cennikiem diagnoz i terapii.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.