Zajęcia indywidualne

Zajęcia odbywają się pod okiem wykwalifikowanego Terapeuty. Głównym celem spotkań jest usprawnienie zaburzonych funkcji fizyczno-umysłowych Klienta lub opanowanie przez niego nowych umiejętności.

zajęcia indywidualne główna 1
zajęcia indywidualne na główną 2

Terapia metodą integracji sensorycznej

Wskazania do korzystania z terapii:

Terapia integracji sensorycznej jest wskazana w sytuacji potwierdzonych w procesie diagnostycznym zaburzeń SI. Jest to bardzo istotne, ponieważ każde dziecko wykazuje różne deficyty, ich nasilenie także bywa zróżnicowane. Wskazania do zajęć Integracji Sensorycznej obejmują zaburzenia, dysfunkcje i schorzenia, którym mogą towarzyszyć zaburzenia przetwarzania sensorycznego. Można tu wymienić:

 • Autyzm
 • ADHD
 • Mózgowe porażenie dziecięce
 • Zespół Downa
 • Dyspraksję
 • Nadmierna wrażliwość na bodźce dotykowe, wzrokowe, słuchowe oraz ruch
 • Zbyt mała wrażliwość na bodźce
 • Zbyt wysoki lub niski poziom aktywności ruchowej
 • Trudności z koncentracją uwagi, impulsywność
 • Problemy z koordynacją ruchową w zakresie motoryki małej i dużej
 • Opóźniony rozwój mowy
 • Opóźniony rozwój ruchowy
 • Trudności w nauce
 • Słaba organizacja zachowania
 • Niskie poczucie własnej wartości

Korzyści z terapii:

Korzyści wynikające z udziału w terapii są zindywidualizowane i zależą od wielu czynników. Poprawy jakiej można się spodziewać dotyczy:

 • Odbioru wrażeń sensorycznych- zniwelowanie nadwrażliwości lub podwrażliwości
 • Poprawa w zakresie uczenia się- czytania, pisania, liczenia, rozumienia poleceń
 • Poprawy w zakresie koncentracji uwagi, kontroli reakcji
 • Poprawy w zakresie samodzielności, poczucia własnej wartości
 • Poprawy sprawności fizycznej- koordynacji wzrokowo- ruchowej, obustronnej koordynacji, precyzji wykonywanych ruchów, zdolności grafomotorycznych
 • Usprawnienia codziennej organizacji

Terapia czaszkowo-krzyżowa

Do terapii czaszkowo-krzyżowej jest wiele wskazań między innymi:

 • bóle głowy różnego pochodzenia,
 • dolegliwości zatok,
 • dysfunkcje wzroku oraz słuchu,
 • problemy stomatologiczne – zgrzytanie zębami, zmiany zwyrodnieniowo–wytwórcze w obrębie stawu skroniowo–żuchwowego, wspomagająco przy noszeniu aparatu ortodontycznego, nadmierne zaciskanie zębów,
 • porażenie nerwu twarzowego,
 • autyzm,
 • zaburzenia koncentracji,
 • traumy,
 • nerwica,
 • depresja,
 • stwardnienie rozsiane – SM,
 • choroba Parkinsona,
 • schorzenia układu kostno–stawowego.

Korzyści z terapii:

Największą korzyścią z terapii czaszkowo–krzyżowej to przywracanie stanu równowagi organizmu, co pozwala na uwolnienie się od dotychczasowych dolegliwości natury psychosomatycznej. Aby je zrealizować dokonuje się szeregu manipulacji, mobilizacji, rękoczynów, które wpływają na restrykcje struktur łącznotkankowych oraz kostnych. Pozwala to poprawić ruchomość kości czaszki, zrównoważyć aktywność układu nerwowego oraz normalizować fluktuację płynu mózgowo–rdzeniowego.

Zajęcia fizjoterapeutyczne dla dzieci (w tym niemowląt) i młodzieży metodą NDT Bobath

Fizjoterapia to dział medycyny. Jej celem jest przede wszystkim przywrócenie sprawności i funkcjonowania w życiu codziennym osób dotkniętych urazem, chorobą lub niepełnosprawnością. Może również pomóc zmniejszyć ryzyko obrażeń lub chorób w przyszłości. Wymaga holistycznego podejścia, które angażuje również pacjenta. Fizjoterapeuci zajmują się diagnostyką i leczeniem nieinwazyjnym schorzeń i problemów występujących w obrębie układu ruchu, usprawnianiem narządów ruchu, pomocy w powrocie do zdrowia po urazach stawów i mięśni. Fizjoterapia jest odpowiedzią na potrzeby osób, które szukają sposobu na  poprawę sprawności ruchowej i siły organizmu, zmniejszenie dolegliwości bólowych związanych z układem ruchu oraz przywrócenie sprawności fizycznej. Fizjoterapia polega na wykorzystaniu aktywności fizycznej oraz innych czynników fizycznych w celu pozytywnego oddziaływania na układ ruchu człowieka.

NDT-Bobath to metoda usprawniania ruchowego, która ma pomóc we wszechstronnym rozwoju, tak, by pacjent osiągnął jak największą niezależność. Koncepcja Bobath może być stosowana u niemowląt, dzieci, a także u dorosłych. Terapia NDT-Bobath wpływa na napięcie mięśniowe, hamuje patologiczne odruchy, a wyzwala te, jak najbardziej zbliżone do prawidłowych. Istotne są nie tylko ćwiczenia w gabinecie fizjoterapeuty, ale także praca pacjenta w domu.

Terapia ręki (motoryka mała)

Wskazania do korzystania z terapii:

 • trudności manualne ( wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików, nawlekanie koralików, układanie drobnych przedmiotów),
 • trudności grafomotoryczne ( kreślą niedokładne szlaczki, nie lubią wycinać, rysować, lepić, rysunki często sprawiają wrażenie niestarannych),
 • obniżony poziom graficzny pisma – litery niekształtne, kanciaste, nieprecyzyjne, różnej wielkości, wychodzące poza linie, pismo mało czytelne,
 • osłabione mechanizmy równoważne (trudności z jazdą na rowerze, hulajnodze, staniem na jednej nodze), niezgrabność ruchową, brak koordynacji ruchowej,
 • zachowanie nieprawidłowej postawy podczas pracy przy stoliku,
 • wyraźne obniżenie lub podwyższenie napięcia mięśniowego w obrębie kończyny górnej i obręczy barkowej
 • trudności w planowaniu ruchowym,
 • problemy z koordynacją pracy obu rąk,
 • trudności z koncentracją,
 • niechęć do dotykania różnych faktur,
 • zaburzenia koordynacji oko–ręka,
 • zaburzenia napięcia mięśniowego w obrębie obręczy barkowej lub całego ciała (wzmożone bądź obniżone napięcie mięśniowe).

 Korzyści płynące z terapii:

 • oprawa i usprawnienie precyzyjnych ruchów rąk,
 • poprawa sprawności manualnej,
 • ingerencja w sprawność grafomotoryczną,
 • wzmocnienie koncentracji,
 • poprawa umiejętności chwytu,
 • rozwijanie umiejętności planowania ruchu,
 • poprawa koordynacji oko–ręka,
 • nauka przekraczania linii środka ciała,
 • pobudzenie czucia powierzchownego i głębokiego,
 • w przypadku problemów neurologicznych i ortopedycznych celem jest poprawa zakresu ruchomości w stawach oraz siły mięśniowej.

Masaż terapeutyczny

Wskazanie do korzystania z terapii:

Najczęstszym wskazaniem do masażu jest ból spowodowany urazem mechanicznym, chorobą, operacją. Dodatkowo osoby po przebytym paraliżu typu wiotkiego lub spastycznego mają możliwość odzyskania prawidłowego napięcia mięśniowego. Przykurcz mięśni lub ścięgien jest możliwy do zniwelowania.

Korzyści z terapii:

 • Zmniejszenie dolegliwości bólowych
 • Odpoczynek i relaksacja
 • Zmniejszenie lub zwiększenie napięcie mięśniowego w zależności od potrzeb
 • Uelastycznienie ścięgien i stawów
 • Odżywienie i dotlenienie tkanek miękkich objętych masażem
 • Przyspieszenie metabolizmu
 • Zmniejszenie i uelastycznianie blizn
 • Przygotowanie do treningu lub uspokojenie organizmu po wysiłku fizycznym

Terapia logopedyczna dla dzieci i osób dorosłych

Terapia logopedyczna polega na usprawnianiu funkcji komunikacyjnej poprzez stopniowe korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się. Terapia poprzedzona jest wywiadem, obserwacją oraz przeprowadzeniem specjalistycznych testów. Na tej podstawie logopeda stawia diagnozę i opracowuje program usprawniania.

Warto udać się na konsultację logopedyczną kiedy Twoje dziecko:

 • nie nawiązuje kontaktu wzrokowego, nie reaguje na swoje imię;
 • nie mówi wcale lub mówi bardzo mało;
 • podejmuje próby komunikacji werbalnej, które nie są zrozumiałe dla otoczenia;
 • zarówno w dzień jak i w nocy oddycha przez usta;
 • ma trudności ze skupieniem uwagi lub skupia ją na krótko;
 • nie rozumie prostych poleceń;
 • nie naśladuje prostych ruchów czy gestów;
 • potrzebuje kilkukrotnego powtórzenia komunikatu, ma trudność z analizą komunikatu podczas hałasu;
 • ma problemy z gryzieniem, połykaniem, żuciem;
 • nadmiernie się ślini.

Korzyści z terapii:

 • usprawnianie ruchomości aparatu artykulacyjnego;
 • niwelowanie deformacji, elizji i substytucji głosek zgodnie z potrzebami dziecka;
 • wzmacnianie toru oddechowego i pogłębianie fazy wydechowej;
 • wydłużanie koncentracji uwagi i nauka doprowadzania zadania do końca;
 • trening słuchowy – wzmacnianie słuchu fizycznego, fonetycznego i fonemowego – wzmacnianie umiejętności przyjmowania i przetwarzania bodźców słuchowych, nauka różnicowania, zapamiętywania i odtwarzania dźwięków i sekwencji dźwiękowych;
 • stymulacja mechanizmów lewopółkulowych;
 • nauka budowania komunikatów prawidłowych pod względem gramatycznym i fleksyjnym;
 • rozwijanie logicznego myślenia, wnioskowania przez analogię, rozumienia ciągów przyczynowo- skutkowych, mory opowieściowej i narracyjnej;
 • trening czytania.

Terapia neurologopedyczna dla osób dorosłych

Terapia neurologopedyczna skierowana jest do osób, u których zaburzenia mowy i komunikacji opierają się o podłoże neurologiczne, w tym dla osób po przebytych epizodach mózgowych takich jak:

 • Udar niedokrwienny lub krwotoczny
 • Uraz czaszkowo-mózgowe
 • Inny uraz mózgu (operacje, infekcje)
 • Proces rozrostowy (guzy mózgu)
 • Postępująca choroba neurologiczna

Neurologopeda pracuje także z osobami u których zdiagnozowany został zespół wad genetycznych.

Korzyści z terapii:

 • Usprawnianie ruchomości aparatu artykulacyjnego w tym masaże okolicy orofacjalnej w celu przywrócenia sprawności motorycznych po epizodzie mózgowym, porażeniach nerwów itd.
 • Wzmacnianie i wydłużanie toru oddechowego, przywracanie płynności mowy i umiejętności prawidłowego gospodarowania powietrzem podczas wypowiedzi;
 • Terapia paragramatyzmów, tj wypowiedzi zbudowanych w sposób poprawny gramatycznie, jednak pozbawionych treści i logiki;
 • Terapia perseweracji tj. uporczywego powtarzania wybranych słów lub jego części w miejscu prawidłowych odpowiedzi;
 • Terapia peryfazy tj. ujawniania wiedzy o obiekcie z jednoczesnym brakiem umiejętności jego nazywania;
 • Terapia parafazji tj. użytkowania słów nieprawidłowo w stosunku do kontekstu wypowiedzi (w tym parafazje semantyczne, fonologiczne, neologistyczne, leksykalne);
 • Wzmacnianie umiejętności rozumienia sytuacji, rozwijanie logicznego myślenia i rozumienia ciągów przyczynowo- skutkowych oraz wnioskowania przez analogie;
 • Nabywanie lub przywracanie umiejętności inicjowania, prowadzenia i podtrzymywania dialogu;
 • Nabywanie lub przywracanie umiejętności budowania logicznych, spójnych i adekwatnych do kontekstu wypowiedzi.

Zajęcia z psychologiem

Wskazania do korzystania z terapii:

 • Rozwój Dziecka przebiega w sposób nieharmonijny, nieterminowy, pojawiają się trudności, których źródło nie jest znane;
 • Dziecko przeżywa frustrację, stres lub lęk i potrzebuje pomocy specjalisty;
 • Zachowanie Dziecka uległo nagłej zmianie bez jasno określonej przyczyny;
 • Dziecko nie potrafi efektywnie radzić sobie z emocjami, rozładowuje napięcie emocjonalne w sposób nieadekwatny i/lub nieakceptowalny społecznie;
 • Dziecko doświadcza trudności związanych z sytuacjami społecznymi (np. w grupie rówieśniczej);
 • Pojawiły się wątpliwości dotyczące rozwoju społecznego czy emocjonalnego Dziecka.

Korzyści z terapii:

 • Określenie źródła/przyczyny problemów Dziecka, co umożliwia podjęcie odpowiedniej terapii wspierającej rozwój Dziecka;
 • Dziecko otrzymuje profesjonalne wsparcie w sferze emocjonalnej, uczy się rozpoznawać emocje, interpretować je oraz adekwatnie o nich wnioskować;
 • Dziecko buduje adekwatny obraz siebie, wzmocnią pewność siebie, poznaje swoje mocne strony oraz uczy się radzić sobie ze słabościami;
 • Rozwój teorii umysłu, myślenia logicznego i przyczynowo-skutkowego co stanowi fundament dla efektywnego radzenia sobie z emocjami;
 • Indywidualnie dobieramy metody efektywnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych;
 • Rozwój umiejętności nawiązywania oraz podtrzymywania interakcji społecznych w sposób adekwatny oraz społecznie akceptowalny.;
 • Dziecko rozwija swoje kompetencje komunikacyjne w zakresie zrozumiałego i adekwatnego wyrażania swoich potrzeb i preferencji oraz uczy się deklarować samopoczucie;
 • Dziecko rozwija kompetencje miękkie.

Terapia pedagogiczna, w tym dla dzieci z trudnościami w uczeniu się

Celem zajęć jest wyrównanie deficytów poznawczych oraz usprawnienie procesu nabywania nowych umiejętności.

W ramach zajęć specjalista dokonuje dokładnej oceny możliwości oraz przyczyn występujących trudności. Nadrzędnym celem terapii pedagogicznej jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego i społecznego dzieciom ze specyficznymi trudnościami w nauce, a także ćwiczenia koncentracji uwagi, stymulacja mechanizmów lewopókulowych, usprawnianie percepcji wzrokowej oraz słuchowej i inne, adekwatne do przeprowadzonej diagnostyki z zakresu trudności i predyspozycji klienta.

Kinesiotaping logopedyczny

Kinesiotaping logopedyczny to zaplanowana aplikacja plastra na twarz, która ma wspomóc terapię logopedyczną poprzez mechaniczne działanie na poszczególnych obszarach mięśniowych.
Kinesiotaping logopedyczny jest narzędziem stosowanym w terapii dzieci  i dorosłych  z zaburzeniami motorycznymi w obrębie jamy ustnej np. w celu domknięcia ust w przypadku obniżonego napięcia mięśnia okrężnego ust, mięśnia bródkowego, mięśni żuchwy, mięśni policzkowych. Aplikacja plastrów ma na celu wzmocnienie mięśni w obszarze ustno-twarzowym oraz przywrócenie prawidłowych (fizjologicznych) czynności motorycznych takich jak: oddychanie nosem, prawidłowa pozycja spoczynkowa języka, dojrzałe połykanie z językiem znajdującym się na górnych dziąsłach
i podniebieniu twardym. Kinesiotaping logopedyczny ma szerokie zastosowanie w terapii wielu zaburzeń mowy oraz daje możliwość dodatkowego wsparcia oraz wzmocnienia efektów  terapeutycznych.

Rozwój Funkcji Poznawczych

Terapia Biofeedback GSR lub EEG

Biofedback jest metodą wykorzystującą najnowsze odkrycia z zakresu medycyny oraz techniki komputerowej. Jej zastosowanie jest bezbolesne i całkowicie bezpieczne. Zastosowanie biofeedbacku jest wszechstronne i pozwala wpływać na zmiany w zachowaniu oraz samopoczuciu osób korzystających. Trening Biofeedback prowadzi do samoregulacji i przyczynia się do poprawy koncentracji, uzyskania maksymalnej wydajności w pracy, sporcie, nauce przy mniejszym wydatkowaniu energii. Efektem terapii jest również zmniejszenie poziomu stresu, lęku, poprawa relacji społecznych oraz wzrost poziomu samooceny. Pozwala modyfikować zachowania, uczy kontroli nad reakcjami, panowania nad emocjami, dzięki czemu uzyskasz harmonię ciała i umysłu.Trening EEG biofeedback składa się z szeregu sesji treningowych. Liczba sesji zależy od rozpoznanego problemu, celów treningu oraz indywidualnej krzywej uczenia się.

Terapia Biofeedback HEG

HEG Biofeedback jest to metoda, która dzięki precyzyjnemu monitorowaniu zmian lokalnego krążenia krwi oraz utlenienia pozwala skutecznie trenować aktywację mózgu.Trening HEG Biofeenack wpływa na aktywację komórek nerwowych, co jest związane z dużym zapotrzebowaniem na tlen. Zasada działania tego urządzenia opiera się na zastosowaniu technologii bliskiej podczerwieni do pomiaru hemodynamiki mózgu. Obniżone krążenie mózgowe najczęściej generuje fale wolne w określonej lokalizacji przyczyniając się do pogorszenia zdolności koncentracji uwagi. HEG Biofeedback zastosowany m.in. do treningu koncentracji uwagi, przyczynia się do poprawy tej funkcji. Dzieje się tak, gdyż podczas treningu pacjent nagradzany zostaje za wzrost krążenia mózgowego. Treningi mają na celu poprawę funkcjonowania procesów poznawczych, których ośrodki zlokalizowane są w płacie czołowym, a więc: myślenie, pamięć robocza, utrzymanie uwagi, planowanie, podejmowanie decyzji, kontrola emocji, ruch (koordynacja i planowanie).

Zabieg elektrostymulacji - seria 10 zabiegów***

Elektrostymulacja to nowoczesna metoda wspomagająca proces leczenia ortodontycznego i terapii logopedycznej. Zabieg polega na przepływie prądu o bardzo niskim natężeniu przez mięśnie. To metoda pobudzająca i pozwalająca wzmocnić uszkodzone lub osłabione mięśnie podniebienia miękkiego, języka, warg. Elektrostymulacja oddziałuje na cały aparat artykulacyjny, zmusza go do większego wysiłku, a tym samym zdecydowanie usprawnia realizację poszczególnych głosek.

Seria zabiegów poprzedzona jest konsultacją z logopedą, neurologopedą, mającą na celu ocenę możliwości motorycznych narządów mowy oraz występujących nieczystości artykulacyjnych

Do zabiegu używamy specjalistycznego sprzętu, w którym stosowane są dwie elektrody. Jedną z nich umieszcza się np. na przedramieniu pacjenta, a drugą- punktową dotyka się bezpośrednio miejsca stymulacji. Czas trwania zabiegu to 10- 15 minut w zależności od wieku i zaburzeń pacjenta.

Efekty elektrostymulacji:

 • wzrost elastyczności tkanek poddawanych zabiegowi
 • zapobieganie powstawania bliznowców
 • poprawa siły mięśni
 • zwiększenie masy oraz objętości mięśni
 • poprawa ukrwienia okolicy operowanej
 • wzrost pobudzenia tkanek
 • przyspieszenie gojenia
 • zmniejszenie obrzęków pooperacyjnych
 • działanie przeciwbólowe oraz działanie przeciwzapalne

Mikropolaryzacja tDCS

Mikropolaryzacja mózgu tDCS to metoda leczenia i rehabilitacji dorosłych i dzieci z wyzwaniami neurologicznymi. Jest to metoda wykorzystująca fakt plastyczności ludzkiego mózgu.Elektrostymulacja przezczaszkowa działa neuromodulująco i pobudza komórki nerwowe do odbudowy i tworzenia nowych połączeń nerwowych, co skutkuje przywróceniem integralności centralnego układu nerwowego. Mikropolaryzacji można poddawać korę przedczołową, wzrokową, somatosensoryczną i ruchową, dzięki czemu wpływa ona na funkcje: ruchowe, poznawcze, percepcyjne, a także umożliwia i znacznie przyspiesza efektywną rehabilitację pacjentów neurologicznych. Stymulacja prądem o stałym natężeniu ma pozytywny wpływ na modulacje czynności zakłóconych obwodów neuronowych, toruje naturalną kaskadę procesów samo naprawczych. Stąd też dochodzi do aktywacji zjawiska neuroplastyczności kompensacyjnej i promowania treningu ruchowego, afektywnego oraz poznawczego, w tym trening pamięciowy, logopedyczny, a także spostrzegania i koncepcji uwagi.

Cennik

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym cennikiem diagnoz i terapii.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.