Diagnoza

Prowadzimy spotkania diagnostyczne mające na celu wnikliwą obserwację oraz weryfikację rozwoju Klienta. Diagnoza stanowi podstawę do opracowania planu i kierunków wybranych terapii.

diagnoza na główną 1_
diagnoza na główną 2

Diagnoza procesów integracji sensorycznej

Obecnie zakłada się, że zaburzenia integracji sensorycznej, są wynikiem dezorganizacji procesu samoaktualizacji. Dezorganizacja tego procesu może być powodowania nieprawidłowymi procesami rejestracji, modulacji i organizacji wejściowych bodźców zmysłowych. Zaburzenia integracji sensorycznej mogą mieć wpływ na uczenie się i zachowanie dziecka.  Oceny tych procesów możemy dokonywać w oparciu o wyniki testów standaryzowanych takich jak: Południowo Kalifornijskie Testy Integracji Sensorycznej, Sensory Integration Praxis Tests, Southern Kalifornia Postrotary Nystagmus Test, Southern California Motor Accuracy Test, Test of Sensory Functions in Infants (TSFI) i wiele innych. Poza testami w diagnozie stosowana jest również obserwacja kliniczna i wywiad.

Wyniki badań pozwalają na ocenę głębokości i jakości zaburzeń procesów integracji sensorycznej.

Obecnie wyróżnia się:

 • Zaburzenia Modulacji Sensorycznej
 • Zaburzenia Motoryczne o Bazie Sensorycznej
 • Zaburzenia różnicowania Sensorycznego.

Diagnoza logopedyczna / neurologopedyczna

Diagnoza jest rozpoznaniem trudności z jakimi przychodzi do gabinetu klient.

Diagnoza logopedyczna dotyczy weryfikacji trudności artykulacyjnych (wad wymowy) oraz źródła ich powstawania. Zawiera także ocenę sprawności narządów mowy, toru oddechowego oraz ogólną ocenę systemu językowego.

Diagnoza neurologopedyczna to rozpoznanie zaburzeń mowy, komunikacji i języka wynikające z uszkodzeń neurologicznych w obrębie układu nerwowego.

W zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta diagnoza składa się z takich elementów jak:

 • wywiad z rodzicem/opiekunem;
 • swobodna obserwacja klienta;
 • ocena rozwoju mowy i komunikacji oraz rozumienia;
 • ocena możliwości artykulacyjnych;
 • orientacyjna ocena możliwości słuchowych, wzrokowych, pamięciowych;
 • weryfikacja słuchu fonematycznego;
 • ocena możliwości anatomicznych;
 • weryfikacja jakości realizacji funkcji prymarnych (oddychanie, gryzienie, żucie, połykanie).

Cały proces diagnostyczny kończy się sformułowaniem pisemnej opinii logopedycznej/ neurologopedycznej oraz zaleceń dotyczących dalszego postępowania w przypadku wykrytych nieprawidłowości.

Diagnoza przetwarzania słuchowego (baterią testów Neuroflow, do programu Johansesn IAS, do programu Tomatisa)

Rodzicu, pamiętaj, jeśli Twoje dziecko ma trudności m.in z/ze:

 • nauką czytania lub pisania,
 • nauką języków obcych,
 • skupieniem uwagi,
 • rozumieniem mowy w hałasie czy nauczyciela w klasie,
 • koncentracją,
 • kwestami słyszenia i słuchania,

 

To należy sprawdzić, czy przyczyną trudności nie są zaburzenia przetwarzania słuchowego CAPD.

Warto zweryfikować te kwestie na bieżąco. Odpowiednio dobrany trening słuchowy, może pomóc osiągnąć odpowiedni poziom tzw. uwagi słuchowej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania dziecka w środowisku przedszkolnym, szkolnym czy domowym.

W naszym Centrum diagnozy prowadzone są w oparciu o profesjonalne testy i narzędzia między innymi takich jak:

 • bateria Neuroflow ATS, zawierającą specjalistyczne testy, diagnozujące w kierunku CAPD dla poszczególnych grup wiekowych
 • badanie audiometryczne wraz z testem dychotycznym wg metody Johansen IAS

 

Więcej o samych diagnozach i metodach (w linkach)

 • Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy

https://fb.watch/fpPUZTGOZI/ lub https://www.youtube.com/watch?v=hDGDlI1pMiQ&t=114s

 • Indywidualna Stymulacja Przetwarzania Słuchowego metodą Johansena IAS

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=179102881184277&id=108290958265470

 • Trening słuchowy metodą Tomatisa

https://www.youtube.com/results?search_query=tomatis

Dlaczego osoba, która normalnie słyszy, może mieć problemy z centralnym przetwarzaniem bodźców słuchowych? Dzieje się tak z różnych przyczyn:

 • Częste zapalenia ucha środkowego i wysiękowe zapalenie ucha środkowego w okresie wczesnego dzieciństwa
 • Problemy z koncentracją uwagi
 • Opóźnienia w rozwoju mowy
 • Predyspozycje genetyczne np. dysleksja

Na szczęście słuchanie odpowiednio dobranych ćwiczeń, wpływa na poprawę przetwarzania słuchowego, a dzięki temu na takie umiejętności jak:

 • Uwaga i koncentracja
 • Rozumienie mowy
 • Artykulacja
 • Komunikacja
 • Przetwarzanie fonologiczne

W ofercie naszego Centrum, znajdują się trzy treningi słuchowe – najbardziej efektywne terapii słuchowych, która pomoże osobom borykającym się z w/w problemami. Mowa o:

Diagnoza funkcjonalna PEP-R

Diagnoza funkcjonalna testem PEP-R (Profil Psychoedukacyjny Pep-r E. Schoplera) pozwala na określenie aktualnego wieku rozwoju dziecka oraz tzw. sfery najbliższego rozwoju, która prezentuje możliwości nauki w najbliższym czasie. Test jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 7 lat, a w przypadku dzieci z zaburzeniami rozwoju nawet do 12 roku życia.

W trakcie badania, dziecko jest zachęcane do wykonywania czynności, które oceniają profil jego rozwoju oraz  wskazują strefę najbliższego rozwoju, czyli umiejętności, na których należy skupić się w najbliższym czasie. Dlatego właśnie raport z badania jest z powodzeniem wykorzystywany do opracowywania indywidualnych planów terapeutycznych. Analiza wykresu zawartego w raporcie pozwala na określenie słabszych oraz mocniejszych stron dziecka, tak aby poprawie wybrać priorytety terapeutyczne.

Diagnoza gotowości szkolnej

Przeprowadzana jest u dzieci mających rozpocząć naukę w szkole i pozwala na ocenienie poziomu gotowości dziecka do podjęcia stawianych przed nim na etapie szkolnym wyzwań.

W trakcie badania ocenianie są:

 • kompetencje intelektualne (np.: rozumienie poleceń, poprawność i logiczność wypowiedzi, liczenie, dzielenie na sylaby),
 • kompetencje emocjonalno-społeczne (np.: gotowość do współdziałania z innymi, pomagania, dzielenia się, a także sposób radzenia sobie z porażkami),
 • kompetencje fizyczne (np. motoryka duża i mała –  operowanie nożyczkami, chwyt narzędzia pisarskiego, trafne rzucanie do celu, skakanie na jednej nodze).

Diagnoza stanowi informację dla rodzica o tym, czy dziecko posiada takie kompetencje, dzięki którym będzie mogło  sprostać wymaganiom oraz zasadom panującym w szkole.

Nie decyduje natomiast o tym czy dziecko będzie mogło kontynuować naukę w szkole.

Diagnoza ADOS-2

Jest narzędziem nazywanym „złotym standardem” wykorzystywanym w diagnozowaniu zaburzeń ze spektrum autyzmu. Wykorzystując to narzędzie możemy badać już dzieci od 12 m.ż., a także młodzież i dorosłych. Badane mogą być nim zarówno osoby niemówiące, jak i  te płynnie posługujące się mową. Pozwala również  na zbadanie osób o różnym nasileniu cech autyzmu. W trakcie badania oceniane są takie sfery jak: interakcje społeczne, komunikacja oraz ograniczone, powtarzalne zachowania. Narzędzie to uwzględnia również kryteria diagnostyczne DSM. Samo badanie trwa 40- 60 minut, a w zależności od wybranego przez diagnostę modułu na badaniu dziecku towarzyszy rodzic. Każda diagnoza poprzedzona jest analizą kwestionariusza wstępnego. Wynik diagnozy wydawany jest dodatkowo w postaci protokołu.

Badanie skalą inteligencji Stanford-Binet 5

Jest to narzędzie, w którym za pomocą indywidualnie przeprowadzanego testu oceniamy inteligencję i zdolności poznawcze osoby badanej. Możemy za jego pomocą ocenić wybitne uzdolnienia badanego i jego gotowość szkolną. Test umożliwia  badanie dzieci od 2 roku życia do osób dorosłych w wieku 69 lat i 11 miesięcy, o różnym poziomie rozwoju mowy i niepełnosprawności intelektualnej. Ma szeroka grupę docelową, bo poza możliwością badania populacji typowej, daje możliwość badania również osób z tak zwanych grup specjalnych tj.: ADHD, zaburzenia ze spektrum autyzmu, osób po udarach, z afazją motoryczna, uszkodzeniami OUN.

Narzędzie zbudowane jest z dwóch skali: werbalnej i niewerbalnej, a w każdą z nich wchodzi 5 podskali takich jak: Rozumowanie płynne, Wiedza, Rozumowanie ilościowe, Przetwarzanie wzrokowo- przestrzenne, Pamięć robocza. Badanie przeprowadza się, jeśli to możliwe, obiema skalami, a średni czas jaki zajmuje badanie to od 15 do 90 minut. Czas ten jest zależny od zastosowanej skali i wieku pacjenta. Wykorzystanie tego testu pozwala na precyzyjne określenie stopnia niepełnosprawności badanego.

Diagnoza fizjoterapeutyczna z zakresu pediatrii z certyfikowanym specjalistą koncepcji NDT Boobath

Diagnoza mająca na celu ocenić rozwój motoryczny dziecka, obejmująca szczegółowe badanie fizjoterapeutyczne a także indywidualne zalecenia dla rodziców, w tym przedstawienie propozycji ćwiczeń i zabaw wspomagających prawidłowy rozwój. W przypadku dzieci do 12. Miesiąca życia konsultacja obejmuje także rozmowę dotyczącą przydatnych akcesoriów dla dzieci i niemowląt.

Niewątpliwym atutem spotkania jest możliwość nagrania filmików instruktażowych celem prawidłowej realizacji ćwiczeń w zaciszu domowym.

Cennik

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym cennikiem diagnoz i terapii.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.